අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

31
දෙසැ2018

2019 වසරේ පිරිත් සජ්ඣායනය

නව වසර ආරම්භයත් සමඟ පවත්වන පිරිත් සජ්ඣායනය...

19
දෙසැ2018

වකුගඩු ආධාර ගෙවීම - 2018 දෙසැම්බර්

වකුගඩු රෝගීන් සඳහා 2018 දෙසැම්බර් මාසයට අදාල...

10
දෙසැ2018

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම - 2018 දෙසැම්බර්

ප්‍රාදේශිය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම නොවැම්බර් මස 11...

05
දෙසැ2018

පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා කෙටි කාලීන ගුරු පුහුණු වැඩසටහන - 2018

2018.12.14 සිට 2018.12.20 දක්වා ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශිය ලේකම්...

Scroll To Top